კონსულტაცია და ტრენინგი

კონსულტაცია და ტრენინგი

Doka - ს ტექნიკური სპეციალისტები სამშენებლო პროექტზე დასაქმებულ პირებს გაუწევენ სისტემატიურ ინსტრუქტაჟს, საყალიბე სისტემების სწორი და ეფექტური ექსპლუატაციისათვის